Algemene voorwaarden

Versie: 26-11-2019

Algemeen

Klavertje Vijf V.O.F. is opgericht door Ilse van Hout en Gijs Meerman, is gevestigd te Oirschot en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75222515.

Ilse van Hout staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 110487230.

AGB code praktijk Klavertje Vijf: 94064823

AGB code Ilse van Hout: 94103563

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Klavertje Vijf en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden. Voor aanvang van inzet door Klavertje Vijf zullen wij u wijzen op deze algemene voorwaarden en om uw akkoord vragen.

Vertrouwelijkheid

De coachings- en begeleidingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Klavertje Vijf dit wel bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Wanneer Klavertje Vijf besluit bepaalde inhoudelijke informatie van het kind, voortkomend uit de KIES coachingsessies, te delen met de ouder/verzorger dan wordt dit altijd eerst besproken met het kind.

Toestemming beide gezaghebbende ouders

Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders voorafgaand (schriftelijk) toestemming hiervoor geven. Informatie aan derden (huisarts, gemeente en school) wordt uitsluitend met toestemming van gezaghebbende ouders gedeeld.

Aansprakelijkheid

Advies, coaching en begeleiding door Klavertje Vijf is bedoeld als oplossings- en resultaatgericht, zonder daarmee de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Klavertje Vijf is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Klavertje Vijf.

De aansprakelijkheid van Klavertje Vijf is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt of diens ouder/verzorger aan Klavertje Vijf in het kader van het afgesproken coachings- of begeleidingstraject.

Voor lichamelijke- en psychische klachten, raadt Klavertje Vijf aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

De uitvoering

U kunt contact opnemen met Klavertje Vijf via de contactgegevens genoemd op de website.

Bij begeleiding van kinderen dient een ouder (telefonisch) bereikbaar te zijn.

Tijdens het intakegesprek worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching en/of begeleiding succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding of coaching inbegrepen.

Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt/ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Klavertje Vijf. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Klavertje Vijf een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Klavertje Vijf gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten à €25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Klavertje Vijf genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Klavertje Vijf gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt/ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Bij betaling via PGB worden hierover vooraf schriftelijke afspraken gemaakt. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer de begeleiding wordt geboeden middels Zorg In Natura (via een beschikking van de gemeente).

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via email.